How to translate numbers in the New Testament

By Dr. James Parker

 

1.  eis, mia, en

 

2.  duo

 

3.  treis, tria

 

4.  tetrares, tettara

 

5.  pente

 

6.  ex

 

7.  epta

 

8.  okto

 

9.  ennea

 

10.  deka

 

11.  en-deka

 

12.  dw-deka

 

13.  tpeis-ka-deka

 

14.  tettares-ka-deka

 

15.  pente-ka-deka

 

16.  ek-kai-deka

 

17.  epta-kai-deka

 

18.  okto-kia-deka

 

19.  ennea-kai-deka

 

20.  eikosi

 

21.  eis kai ekosi, eiksi kai eis, eikosin eis

 

30.  triakovta

 

100.  ekaton

 

200.  diakosioi